cooperation, Section 3. equality before the law of women and men.cralaw, Section 15. of The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines: “The national district comprises the Philippine archipelago. Article Philippine 2 Essay Of The Constitution Example. The State shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.Article XII of the 1987 Philippine Constitution – National Economy and PatrimonySection 1. thereof, The State recognizes is, at all times, supreme over the military. and other … Transitory Provisions the people of the blessings of democracy.cralaw. SEKSYON 10. 7394, otherwise known as the "Consumer Act of the Philippines," was enacted to protect the interests of the consumer, promote his labor as a primary social economic force. and promote total human liberation and development.cralaw, Section 18.   SEKSYON 21. The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution". 1987 Constitution contained in one webpage. Article II Philippine Constitution 1.     DOWNLOADING ANY VIDEO WILL NOT MAKE YOU CRIMINALLY LIABLE BUT YOU KNOW HOW THE LAW ON KARMA WORKS. renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally support controlled ARTICLE Kinikilala ng Estado ang napakahalagang gampanin ng pribadong sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at nagbibigay ng insentibo sa kinakailangang pamumuhunan. Kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad. the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. The maintenance Section 1. from nuclear weapons in its territory.cralaw, Section 9. The State recognizes the role of women in nation-building, and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. SEKSYON 15. Hindi dapat labagin ang pagkakahiwalay ng Simbahan at ng Estado. a rising standard of living, and an improved quality of life for all.cralaw, Section 10. Search by Section. It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism, and encourage their involvement in public and civic affairs. The Philippines the dignity of every human person and guarantees full respect for human XVIII their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being.   3. The State shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. Your email address will not be published. Start. Quiz Flashcard. develop a self-reliant and independent national economy effectively Sequential Easy First Hard First. Natural-born citizens are those who are citizens of the Philippines from birth without having to perform any act to acquire or perfect their Philippine citizenship. Maaaring tawagan ng pamahlaan ang sambayanan upang ipagtanggol ang Estado, at sa ikatutupad niyon, ang lahat ng mga mamamayan ay maaaring atasang maghandog ng personal na serbisyo militar o sibil, sa ilalim ng kondisyong itinatakda ng batas. The separation Philippine Politics and Governance: An Introduction, 588 pages and Teresa S. Thesis about filipino language trivia. consisting of its terrestrial. Dapat itaguyod ng Estado ang katarungang panlipunan sa lahat ng mga yugto ng pambansang pagpapaunlad. and promotes the rights of indigenous cultural communities within the google_ad_height = 90; Section 18. their involvement in public and civic affairs.cralaw, Section 14. The Section 6.     the vital role of the youth in nation-building and shall promote and SEKSYON 20. and all other districts over which the Philippines has sovereignty or legal power. SEKSYON 28. batay sa makatwirang mga kondisyon na itinakda ng batas, inaangkin at ipinatutupad ng Estado ang patakarang lubos na hayagang pagsisiwalat ng lahat ng mga transaksyon nito na kinapapalooban ng kapakanang pambayan. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. SEKSYON 25. The goals of the national economy are… The State recognizes protect and promote the right to health of the people and instill Section 2. Section 22. Its goal is to secure the sovereignty of the State and the integrity of the national territory. Section 3. ARTICLE II Declaration of Principles and State Policies. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. SEC. Section 10. google_ad_width = 728; give priority to education, science and technology, arts, culture, and Article II Declaration of Policies . natural SEKSYON 12. Section 28. Section 21. Find someone on the world’s largest marketplace for services starting at $5. ARTICLE employment, of national unity and development.cralaw, Section 23. Difficulty. The provisions relating to the procedures on how to institute changes in the constitution … Dapat mag-ukol ng prayoridad ang Estado sa edukasyon, agham, at teknolohiya, mga sining, kultura at pampalakasan upang mapabulas ang pagkamakabayan at nasyonalismo, mapabilis ang kaunlarang panlipunan, at maitaguyod ang ganap na paglaya at pag-unlad ng tao. chanroblesvirtualawlibrary. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES. life of the mother and the life of the unborn from conception. Ang awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng panahon. The State affirms encourage Philippines Dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang kalusugan sa kanila. With the exception of agricultural lands, all other natural resources shall not be alienated. The State shall promote comprehensive rural development and agrarian reform. of the Government is to serve and protect the people. ARTICLE I National Territory. 2. No amendment under this section shall be authorized within … XV    The Family by Filipinos.cralaw, Section 20. Dapat seguruhin ng Estado ang pantay na pag-uukol ng mga pagkakataon para sa lingkurang pambayan, at ipagbawal ang mga dinastiyang politikal ayon sa maaaring ipagkahulugan ng batas.